Yleiset toimitusehdot

Grafia ry:n laatimien sääntöjen pohjalta sovellettu | www.grafia.fi

1 SOVELTAMISALA

1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan graafinen suunnittelija Kai Karkulahden ja toimeksiantajan väliseen kauppaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Näissä ehdoissa tuotteilla tarkoitetaan tavaraa ja palvelua.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan graafisen suunnittelun ja kuvituksen piiriin kuuluvissa tehtävissä.

1.3 Teoksella tarkoitetaan kaikkia graafisen suunnittelun ja kuvituksen yhteydessä syntyneitä luonnoksia tai piirroksia.

1.4 Toisintamisella tarkoitetaan kappaleen valmistamista teoksesta painamalla, monistamalla, jäljentämällä, digitaalisesti tai muulla tavalla.

2 SOPIMUKSEN SYNTY

2.1 Sopimus syntyy ja on molempia osapuolia sitova, kun asiakas hyväksyy asiakkaan sähköpostiosoitteeseen lähetetyn kirjallisen tarjouksen. Tämä tapahtuu joko suullisesti ja sähköpostitse kuittaamalla.

2.2 Sopimus syntyy myös siinä tapauksessa, jos voidaan osoittaa, että tilattu työ on aloitettu molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä.

2.3 Sopimusta ei synny, jos asiakas ei hyväksy tai vastaa tarjoukseen. Mikäli työ aloitetaan ja asiakas haluaa perua sopimuksen, veloitetaan jo tehty työ asiakkaalta.

3 TIEDOT

3.1 Toimeksiantajan on annettava täydelliset tiedot tilatun teoksen käyttötarkoituksesta sekä sille asetetuista taiteellisista, mainonnallisista tai erityisistä ammattiteknisistä vaatimuksista.

3.2 Toimeksiantajan on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot tekijälle sovitussa ajassa ja muodossa. Mikäli tämä laiminlyödään, on tekijällä vastaavasti oikeus saada muutos aikatauluun ja/tai korvaus tämän mahdollisesti aiheuttamasta lisätyöstä.

3.3 Jos työ tilataan samanaikaisesti usealta graafiselta suunnittelijalta/kuvittajalta, on kyseessä kilpailu. Tällöin on tavallisen palkkion lisäksi suoritettava palkintosumma kuten kutsukilpailussa. Tilattaessa on tekijälle ilmoitettava, suorittavatko useammat graafiset tekijät/kuvittajat saman tehtävän.

3.4 Jos työ suoritetaan tarjousperusteisesti, tarjouksessa määritellään siihen sisältyvät tilatut tavarat tai palvelut. Tarjoukseen kuulumaton työ tai tuotteet laskutetaan tuntihinnoitteluun perustuen.

3.5. Kaikki tilaajalta tuleva aineisto tulee lähettää oikoluettuna ja tarkistettuna sekä siististi jäsenneltynä ja järjestettynä. Tilaaja vastaa itse tuottamastaan sisällöstä, asiasisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijäinoikeuksista ja lainmukaisuudesta.

4 IDEALUONNOKSET JA LUONNOKSET

4.1 Kun tekijä on luovuttanut teoksen luonnokset toimeksiantajalle, niitä ei saa ilman hänen suostumustaan julkaista tai käyttää muulla tavoin.

4.2 Mikäli toimeksiantaja haluaa tehdä luonnokseen muutoksia tai kehittää sitä edelleen, on näiden suorittamiseen oikeus vain tekijällä itsellään tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä.

4.3 Luonnoksia ei saa näyttää tai luovuttaa ulkopuolisille.

4.4 Tilaajalle esitetään tapauksesta riippuen eri vaihtoehtoja rakenteesta ja ulkoasusta. Tilaajan hyväksyessä lopullisen luonnoksen, on se molempia osapuolia sitova. Jos muutoksia lopullisen luonnoksen hyväksymisen jälkeen kuitenkin tarvitsee tehdä, työ veloitetaan tuntiperusteisesti.

5 OIKEUDET

Käyttöoikeus

5.1 Saatuaan täyden korvauksen tekijä luovuttaa toimeksiantajalle oikeuden valmistaa teoksista kappaleita ja saattaa yleisön saataviin siinä laajuudessa, josta on sovittu. Käyttöoikeus koskee vain ensimmäistä painosta, ellei muuta ole sovittu. Kyse on siten kertaluontoisesta käyttöoikeuden luovutuksesta.

5.2 Jos toimeksiantaja haluaa käyttää teosta tai osia siitä muuhun tarkoitukseen kuin alunperin on sovittu (laajennettu käyttö), on hänen saatava siihen tekijän suostumus ja tekijällä on tällöin oikeus lisäkorvaukseen.

5.3 Teosta ei saa saattaa yleisön saataviin tekijän taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla tai loukkaavassa yhteydessä.

5.4 Käyttöoikeus on voimassa vain Suomessa. Toimeksiantaja saa oikeudet koko maailmaa varten vain sopimalla tästä tekijän kanssa.

Tekijän nimen ilmoittaminen

5.5 Kun teos saatetaan yleisön saataviin on tekijän nimi ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa ja kyseisen alan ammattikäytäntö vaatii.

Käyttöoikeuden luovuttaminen eteenpäin

5.6 Toimeksiantajalla ei ole ilman tekijän suostumusta oikeutta luovuttaa teoksen sovittua käyttöoikeutta eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

Käytölle asetettavat vaatimukset

5.7 Ilman tekijän hyväksymistä teosta ei saa käyttää muun kokoisena, muissa väreissä tai muutoin muutettuna tai kuin on sovittu, lukuun ottamatta pieniä teknisluontoisia korjauksia.

5.8 Tekijällä on oikeus vaatia työnsä tyydyttävää toisintamista ja hänellä on oltava mahdollisuus nähdä koevedos etukäteen. Tekijällä on oikeus valvoa toisintamista, jonka tulokset eivät saa poiketa alkuperäiskappaleesta enempää kuin käytetty toisintamismenetelmä vaatii.

Alkuperäiskappaleiden omistusoikeus

5.9 Kaikki kuvitusoriginaalit sekä luonnokset että valmiit aineistot ovat tekijän omaisuutta ellei toisin ole sovittu. Kuvitusoriginaalien omistusoikeuden luovutuksesta on kussakin tapauksessa maksettava eri palkkio.

5.10 Alkuperäiskappale on palautettava tekijälle sovitun käytön jälkeen virheettömänä eikä siihen saa tehdä mitään korjauksia.

5.11 Tekijänoikeus teoksiin kuuluu tekijälle. Teosten tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen ja tavallisten valokuvien osalta 50 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin.

6 PALKKIOT

Palkkio käyttöoikeuden luovutuksesta

6.1 Toimeksiantajan on maksettava palkkio tekijälle sovitun maksuaikataulun mukaisesti tai jos aikataulusta ei ole erikseen sovittu viimeistään, kun työ luovutetaan toimeksiantajalle.

6.2 Tilatusta ja toimitetusta hyväksytyn luonnoksen mukaisesta valmiista aineistosta on maksettava täysi palkkio riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tai ei. Jos tilaaja keskeyttää työn tekijästä riippumattomasta syystä ennen kuin se on valmistunut, on tekijällä niinikään oikeus koko palkkioon.

6.3 Palkkio koskee ensimmäistä painosta. Uutta painosta otettaessa on tekijällä oikeus lisäkorvaukseen, ellei toisin ole sovittu, ja tekijälle on ilmoitettava etukäteen uudesta painoksesta. Tästä säännöstä ovat poikkeuksena ne teokset, jotka alunperin on tarkoitettu toistuvaan käyttöön – esimerkiksi logo-, liike- ja tavaramerkit.

Mikäli uusintapainoksesta on sovittu, mutta palkkiota ei ole määritelty, on se 50 % alkuperäisestä palkkiosta.

Osapuolet voivat halutessaan sopia myös rojaltipalkkiosta. Tällöin tekijällä on oikeus saada sovittu prosenttiosuus teoskappaleiden verottomasta myyntihinnasta.

Mikäli toimeksiannon edellytykset tai ohjeet muuttuvat toimeksiannon aikana, on tekijällä oikeus palkkioon lisätyöstä.

Palkkio luonnoskappaleesta

6.6 Tilatusta ja toimitetusta teoksen luonnoksesta on tekijällä oikeus saada luonnospalkkio. Palkkio on maksettava luovutettaessa ja riippumatta siitä johtaako luonnos valmiiseen aineistoon vai ei. Luonnospalkkion maksaminen ei oikeuta tilaajaa minkäänlaiseen toisintamiseen.

6.7 Mikäli luonnosta tekijän suostumuksella käytetään alkuperäiskappaleena, on siitä maksettava täysi korvaus.

Laskutus & maksuehdot

6.8 Kotisivut ja suuremmat suunnittelukokonaisuudet laskutetaan vaiheittain projektin edetessä. Laskutus tapahtuu yhdessä osassa, jos tarjouksen arvonlisäveroton hinta on alle 250€. Lasku lähetetään samaan aikaan valmiin tuotteen toimittamisen kanssa.

6.9 Muutoin tarjouksessa määritellyn summan laskutus tapahtuu kahdessa osassa. Laskun ensimmäinen osa lähetetään, kun asiakas on hyväksynyt lopullisen luonnoksen. Ensimmäisen osan suuruus on 50 % yhteissummasta. Laskun ensimmäinen osa tulee maksaa ennen, kuin valmis tuote toimitetaan. Laskun loppuosa lähetetään tuotteen toimituspäivänä. Laskuttajana toimii Eezy Osk.

6.10 Jos toimeksianto edellyttää matkustamista tai tavara-/materiaalihankintoja, voidaan nämä laskuttaa asiakkaalta. Kuluista sovitaan asiakkaan kanssa ja ne lisätään tarjoukseen tai loppulaskuun.

Hinnat & Hinnoittelu

6.11 Perustuntihinta on 50€, jonka mukaan laskutetaan tuntiperusteiset työt ja tarjoukseen kuulumattomat työt. Tarjouspyynnön pohjalta lasketaan tarjous arvioidun työmäärän ja perustuntihinnan perusteella. Ilmoitettuihin hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

6.12 Jos työn kiireellisyydestä johtuen työtä tarvitsee tehdä myös viikonloppuna, lauantai -ja sunnuntaipäiviltä veloitetaan erikseen laskuun lisättävä tuntilisä. Lauantailisän suuruus on +25€/tunti ja sunnuntailisä +50€/tunti. Sunnuntailisä pätee myös lakisääteisiin juhlapäiviin.

Lisää tietoa hinnoittelusta Grafia ry:n sivuilta.

7 VAPAAKAPPALEET

7.1 Tekijällä on halutessaan oikeus saada teoksesta ilmaiseksi sovitun mukainen määrä tekijän kappaleita. Näitä tekijä saa vapaasti käyttää mm. näyttelymateriaalina, kilpailuissa ja työnäytteinä. Lisäksi tekijällä on oikeus käyttää työnäytteenä teoksia omilla kotisivuillaan.

8 SOVITTU TEHTÄVÄ

8.1 Tekijällä on oikeus käyttää alihankkijaa tehtävän suorittamisessa. Tekijä vastaa alihankkijan työstä tilaajalle.

8.2 Mikäli tekijä ei tee tilattua toimeksiantoa tai aikataulu viivästyy olennaisesti tekijästä johtuvasta syystä, tilaajalla on oikeus saada kohtuullinen alennus palkkioon.

8.3 Mikäli toinen sopijapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti, on toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta välittömistä vahingoista. Vahingonkorvaus voi kuitenkin olla enintään verottoman toimeksiantopalkkion suuruinen.

8.4 Mikäli tilaaja loukkaa tekijän tekijänoikeuksia, on tekijällä oikeus vaatia teosten käytön välitöntä lopettamista sekä esittää tilaajalle kaikki tekijänoikeuslain mukaiset vaatimukset loukkauksen johdosta.

Reklamaatiot & valitusoikeus graafisesta suunnittelutyöstä

8.5 Painotuotteissa reklamaatioiden suhteen on oltava yhteyksissä suoraan painoon. Koska graafinen suunnittelu on hyväksytetty tilaajalla erikseen, sitä ei hyvitetä.

9 TAVARAN TOIMITTAMINEN

9.1 Logon suunnittelun lopullinen vedos toimitetaan sovituissa formaateissa toimeksiantajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

9.2 Internetsivut julkaistaan palvelimella ja tarvittavat tiedot ja tiedostot toimitetaan toimeksiantajalle sovitulla tavalla.

9.3 Printtitöissä painokelpoiset PDF-tiedostot lähetetään tilaajalle, mikäli hän itse asioi painon kanssa, muutoin graafinen suunnittelija hoitaa painovalmiin aineiston toimittamisen painoon.